Social hållbarhet

Säkerhet genomsyrar alla delar av MTR Stockholm och TBT. Vårt säkerhetsledningssystem bildar grunden för säkerhetsarbetet och innehåller en mängd styrande dokument, manualer, rutiner och instruktioner som beskriver hur personalen ska arbeta för att uppnå hög säkerhet för både resenärer, medarbetare, besökare, partners och leverantörer. Utöver säkerhetssystemet har vi jobbat med säkerhetskulturen. Syftet är att öka medvetenheten kring säkerhet och trygghet i tunnelbanan - både internt och externt.

Internt handlar social hållbarhet om att skapa en öppen företagskultur som uppmuntrar till egna initiativ, trivsel och delaktighet för våra medarbetare. MTR Stockholm strävar efter att kontinuerligt attrahera, stärka och engagera medarbetare för att utveckla ett starkt företag. Vi jämför vår utveckling över tid och med andra företag genom den årliga medarbetarundersökningen, Netsurvey. För att främja delaktighet och ägarskap hos medarbetarna finns en form av tvärfunktionella förbättringsgrupper kallade WIT, Work Improvement Teams.

Utbildning och kompetensutveckling utgör en stor del av verksamheten inom MTRS. Det kan röra sig om allt från utbildning av kundservicevärdar till städutbildning och ledarskapsutveckling. En tillgänglighetsutbildning syftar till att öka förståelsen för resenärernas behov och att medarbetare ska känna att de kan vara behjälpliga. Det handlar inte enbart om att ge den bästa servicen utan även att visa respekt inför samtliga resenärers enskilda behov.

MTR Stockholm speglar dagens mångkulturella samhälle. Vår grundsyn är att alla ska behandlas lika där religion, kultur eller sexuell läggning saknar betydelse. Integration och mångfald ses som någonting positivt.

Alla anställda har föreningsfrihet och omfattas av kollektivavtal.

Läs mer:

Hälsa och säkerhet

Omvärlden

Kundnöjdhet

Resultatet för kundnöjdhet har legat på en jämn hög nivå sedan MTR Stockholm tog över tunnelbaneverksamheten. Siffran inkluderar hela vår leverans, såsom punktlighet, renhet och trafikinformation. Kundnöjdheten ligger för närvarande på 76 procent och punktligheten på 95,2 procent (källa: Hållbarhets- redovisningen 2012).